Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).
Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 30/TB-UBND          Quốc Tử Giám, ngày 27 tháng 8 năm 2018
                                                                    THÔNG BÁO
                                                            Về việc treo cờ Tổ quốc
          Thực hiện Thông báo số 322/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND quận Đống Đa về việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn quận Đống Đa. UBND phường Quốc Tử Giám đề nghị các ông, bà Tổ trưởng (Tổ phố) dân phố thông báo tới các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và các hộ dân trên địa bàn tổ dân phố mình quản lý thực hiện treo cờ Tổ quốc để chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).
          Thời gian: Từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018.
          Nhận được thông báo này, đề nghị các tổ trưởng (Tổ phố) các tổ dân phố thông báo tới các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và các hộ dân trên địa bàn tổ dân phố mình thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ-HĐND phường;             (Để báo
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;          cáo)
- Bí thư Chi bộ;     (Để chỉ đạo Tổ dân phố)
- Trưởng Ban CTMT KDC; (Để phối hợp thực hiện)
- Tổ trưởng dân phố;                   (Để thực hiện)
- Lưu.
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
 (Đã ký)
Dương Chí Đông 
 


 


 


 
 

Tác giả bài viết: Sơn Trần